KONGRE PROGRAMI

MESANE BAĞIRSAK DİSFONKSİYONU (MBD) KURSU

21 Ekim 2021, Perşembe

OTURUM
MODERATÖR
SAAT
KONUŞMACI
KONU
AÇILIŞ Nizamettin Kılıç 09:50 - 10:00 Ş. Kerem Özel Kurs Programı
Mesane Bağırsak Disfonksiyonu
(10:00 – 11:40)
Abdurrahman Önen 10:00 – 10:20 Ali Tekin İdrar İnkontinansı
10:20 – 10:50 Abdurrahman Önen Pelvik Taban (Dis)fonksiyonu ve Tanısal Yaklaşım
10:50 – 11:10 Şeyhmus Kerem Özel Nöropatik MBD’da Üriner, Genital ve Gastrointestinal Sorunlar
11:10 – 11:40 TARTIŞMA
Öğle Yemeği Molası 11:40 - 13:00
MBD Konservatif Tedavi
(13:00 – 14:20)
Şeyhmus Kerem Özel 13:00 – 13:20 Halil Tuğtepe Üroterapi, Biofeedback ve Nöromodülasyon
13:20 – 13:40 Nizamettin Kılıç Farmakoterapi ve Botoks Uygulamaları
13:40 – 14:00 Murat Alkan Bağırsak Disfonksiyonunda Medikal ve Cerrahi Tedavi (Malone, ACE)
14:00 – 14:30 TARTIŞMA
Kahve Molası 14:30 - 14:50
MBD Cerrahi Tedavi
(14:50 – 16:20)
Nizamettin Kılıç 14:50 – 15:10 Yunus Söylet Kontinan Kateterize Edilebilir Kanallar: Endikasyonları, Teknik ve Komplikasyonları
15:10 – 15:30 Ali Avanoğlu Mesane Ogmentasyonları: Endikasyonları, Teknik ve Komplikasyonları
15:30 – 15:50 İbrahim Ulman Mesane Boynu Onarımı: Endikasyonları, Teknik ve Komplikasyonları
15:50 – 16:20 TARTIŞMA
KAPANIŞ Abdurrahman Önen 16:20 - 16:30 Nizamettin Kılıç, Şeyhmus Kerem Özel Öneriler, Beklentiler
21 Ekim 2021, Perşembe 18:00 - 20:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ

11. ULUSAL PEDİATRİK ÜROLOJİ KONGRESİ

22 Ekim 2021, Cuma

PROGRAM
MODERATÖR
SAAT
KONUŞMACI
KONU
DÜNÜN ÖZETİ 08:55 - 09:10 Ahsen Karagözlü Akgül Mesane Bağırsak Disfonksiyonu Kursunun özeti
PANEL: ANORMAL BÖBREK Erbuğ Keskin 09:10 – 09:30 Baran Tokar Ektopik-Atnalı Böbreklerde Laparoskopi: Endikayon, Teknik, Komplikasyon
09:30 – 09:50 Hasan Çayırlı Ektopik-Atnalı Böbreklerde PNL-URS: Endikayon, Teknik, Komplikasyon
09:50 – 10:10 Güngör Karagüzel Nakil Böbrekler: Problemler, Komplikasyonlar ve Revizyon endikasyonları
10:10 – 10:30 TARTIŞMA
10:30 - 11:00 Kahve Molası
PANEL: UZUN DÖNEM HİPOSPADİAS SONUÇLARI Ali Avanoğlu 11:00 – 11:20 Beytullah Yağız Hipospadias uzun dönem fonksiyonel sonuçlar
11:20 – 11:40 Yaşar Issı Hipospadias uzun dönem kozmetik sonuçları
11:40 – 12:00 Sibel Tiryaki Kordi ve kordi onarımı uzun dönem sonuçları
12:00 – 12:20 TARTIŞMA
12:20 - 13:00 Öğle Yemeği Molası
POSTER OTURUMU 1 Ünal Bıçakçı, Ali Tekin 12:20 – 13:00 Hipospadias, Onkoloji, MBD
P-1 Nadir bir dev retroperitoneal kitle nedeni : böbreğin primer ewing sarkomu (karmaşık olguda torakoabdominal yaklaşım)
MU Yılmaz, B Türedi Sezer, F Çelik, HM Ürekli, I Şenkaya Sığnak, ME Balkan, N Kılıç
P-2 Bilateral seröz borderline over tümöründe fertilite koruyucu cerrahi ilk seçenek olabilir
B Türedi Sezer, MU Yılmaz, F Çelik, M Dede, B Sevinir, F Öz Atalay, ME Balkan, N Kılıç
P-3 Total üriner inkontinansı olan adolesan kız hastada geç tanı almış megaloüretra, duplike vajen ve uterus didelfis birlikteliğine cerrahi yaklaşım
B Türedi Sezer, MU Yılmaz, A Parlak, S Sağlam, MM Utanğaç, ME Balkan, N Kılıç
P-4 Radyolojik görüntülemelerde paratestiküler rabdomyosarkomla karışan benign kitleler
U Bağcı, H Çayırlı, İZ Arusoğlu, A Tekin, İ Ulman
P-5 Dermal greft ile penil rekonstrüksiyon: ciddi penil deri kaybı olan olgularda çözüm
G Demirtaş, D Yayla, S Tağcı, B Karabulut, HT Tiryaki
P-6 Çocuklarda koruyucu geçici vesikostomi: 23 hastanın değerlendirilmesi
G Demirtaş, D Yayla, H Deliağa, H Tosun, M İnözü, B Avcı, G Bayram, B Karabulut, HT Tiryaki
P-7 Hipospadias onarımında “yapay ereksiyon altında diseksiyon” tekniği.
H Emir, A Karagöz, AE Hakalmaz
P-8 İzole epispadias - tek seans kombine epispadias onarımı ve mesane boynu rekonstruksiyonu
MU Yılmaz, B Türedi, F Çelik, ŞN Kaya, ME Balkan, N Kılıç
P-9 Perineal hipospadias komplikasyonu olarak kıl folikülleri içeren segment: Lazer epilasyon ve üretral segment rezeksiyon ve anastomozunun etkinliği
A Huseynov, H Turan, B Tokar
PANEL: YANDAL İbrahim Ulman 13:00 – 13:20 Ali Sezer Eğitim Kurumu Uygulamaları (ÇEP) (Üniversite-Sağlık Bakanlığı Karşılaştırma)
13:20 – 13:40 Arzu Canmemiş Sahada Çalışma Şartları (Sağlık Bakanlığı)
13:40 – 14:00 Bilge Türedi Sezer Akademik Durumlar-Pozisyonlar-Fırsatlar-Sorunlar
14:00 – 14:20 TARTIŞMA
14:20 - 14:40 Kahve Molası
SERBEST BİLDİRİLER Can Taneli 14:40 – 15:30 Serbest Bildiriler
SS-1 Normal ve hipospadiaslı çocukların prepisyumlarındaki yapısal ve moleküler genetik özelliklerin karşılaştırılması
İ İnanç, D Eker, H Gürkan, D Avlan
SS-2 Üretral plakaya greftleme veya insizyon yapmadan tübülarizasyonunu sağlayan yeni bir teknik: tübülerize rekonstrükte plaka uretroplastisi
C Taneli, Hİ Tanrıverdi, A Genç, A Şencan, C Günşar, Ö Yılmaz
SS-3 Dar üretral plate ve küçük glansı olan hipospadias olgularında GATS (Glans Augmented Tubularised Split) ve TİPU (Tubularised Incized Plate Urethroplasty) tekniklerinin karşılaştırılması
A Karagözlü Akgül, H Hürel, H Tuğtepe
SS-4 Seçili distal hipospadias olgularında Basit Anatomik Kapama (BAK).
H Emir, A Sezer, A Karagöz, AE Hakalmaz
SS-5 Vertikal plikasyon: penoskrotal hipospadiasta penisin kısalmasını önleyen ve üretral plate transeksiyon gereksinimini azaltan yeni bir penil eğrilik düzeltme tekniği
SC Karakuş, A Süzen
SS-6 Primer proksimal hipospadiasta aşamalı tübülarize otogreft (Staged Tubularized Autograft-STAG) tekniği: İlk 12 hasta deneyimi
Ç Arslan Alıcı, E Karkın, A Huseynov, H Turan, B Tokar
SS-7 Testis torsiyonu nedeniyle orşiektomi yapılan hastalarda histolojik evreleme sonuçlarımız
EB Çığşar, N Güney, MO Öztan, T Özdemir, G Köylüoğlu
SS-8 Konjenital adrenal hiperplazi tanılı çocuklara yönelik yaklaşımın yıllar içinde değişimi
İ Kına, S Tiryaki, A Tekin, A Ata, H Çayırlıoğlu, S Özen, NB Özbaran, F Özkınay, İ Ulman
PANEL: GENİTAL ANOMALİ OLGULARI Yunus Söylet 15:30 – 17:00 Nizamettin Kılıç, Selami Sözübir, Fatih Akbıyık Genital Anomali Olguları

17:00 - 18:00 DANIŞMA KURULU

 

23 Ekim 2021, Cumartesi

PROGRAM
MODERATÖR
SAAT
KONUŞMACI
KONU
ÇOCUK ÜROLOJİSİ MAGAZİNİ Abdurrahman Önen 08:15 – 08:45 Ali Avanoğlu Üroterapi ne değildir?
DÜNÜN ÖZETİ 08:45 – 09:00 Bilge Türedi Sezer Kongre ilk günü özeti
PANEL: VUR Cenk Büyükünal 09:00 – 09:20 Önder Yavaşcan VUR’da Medikal Tedavi (<1 yaş, 1-5 yaş, >5 yaş)
09:20 – 09:40 Mehmet Ali Özen VUR’da yaşa göre cerrahi (girişimsel) yaklaşımlar
09:40 – 10:00 Şeyhmus Kerem Özel Özellikli VUR Olgularına Yaklaşım (ileri yaş semptomsuz, divertiküllü skarsız, kız-erkek farkı, insidental olgular)
10:00 – 10:20 TARTIŞMA
10:20 - 10:40 Kahve Molası
PANEL: ÜRİNER TAŞ Ünal Zorludemir 10:40 – 11:00 Harika Alpay Sistinürili Hastalarda Metabolik Taş Takip ve Tedavisi
11:00 – 11:20 Abdurrahman Önen Sistin Taşında ESWL mi? PNL mi? RİRC mi?
11:20 – 11:40 Murat Uçar Tüm Pediatrik Üriner Taşlarda Fleksible URS (RİRC)
11:40 – 12:00 TARTIŞMA
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği Molası
POSTER OTURUMU 2 Murat Alkan, Mehmet Ali Özen 12:00 – 13:00 Hidronefroz, Taş
P-10 Tip 1 ve Tip 3 Posterior Üretral Valv Birlikteliği: İki Olgu Sunumu
A Sezer, A Karagöz, M Eliçevik, H Emir, Y Söylet
P-11 Üretra yerleşimli dev taş
Ü Bıçakcı, Ö Kara, B Yağız, BD Demirel
P-12 Erkek monokoryonik ikiz bebeklerde üreteropelvik bileşke darlığı
B Türedi Sezer, MU Yılmaz, S Gündoğdu, ME Balkan, N Kılıç
P-13 Atipik Başvuru Atipik Tanı: Bifid Pelvis ve Alt Polde Infundibulopelvik Darlık
S Tiryaki, A Karagözoğlu, D Gökaslan
P-14 Piyeloplasti yapılan çocuklarda nefrolithiazis sıklığı
D Yayla, G Demirtaş, B Karabulut, HT Tiryaki
P-15 Çocuklarda MikroPNL. Hayal kırıklığı mı, yanlış beklenti mi?
B Özbulut, S Hancıoğlu, Ü Bıçakcı, B Yağız
P-16 Üreterosel olgularında uzun dönem takip ve tedavi sonuçlarımız; tek merkez deneyimi
S Bayram, B Aydoğdu, MH Okur, E Basuguy, S Arslan, A Önen
P-17 Çocuklarda piyeloplasti sonrasında hipertansiyon sıklığı
D Yayla, G Demirtaş, A Ertoy, B Karabulut, HT Tiryaki
P-18 Üreteropelvik Bileşke Darlığı olup piyeloplasti yapılan hastalarımızın postoperatif takip süreçleri
D Yayla, S Tağcı, G Demirtaş, B Karabulut, HT Tiryaki
PANEL: GENİTOÜRİNER RABDOMİYOSARKOM İbrahim Karnak 13:00 – 13:20 Sevim Yener Turan Genitoüriner RMS Türleri, Yerleşimi ve Klinik Özellikleri
13:20 – 13:40 Ali Tekin Genitoüriner RMS Cerrahi, Radyoterapi ve Medikal Tedavisi
13:40 – 14:00 Ünal Bıçakçı Genitoüriner RMS de Sağkalımı Etkileyen Faktörler
14:00 – 14:20 TARTIŞMA
14:20 - 14:40 Kahve Molası
SERBEST BİLDİRİLER Keramettin Uğur Özkan, İlker Zeki Arusoğlu 14:40 – 15:30 Serbest Bildiriler
SS-9 Anorektal Malformasyonlu Hastalarda Lumbosakral Sinir Pleksusunun Difuzyon Tensör Görüntüleme ile Değerlendirilmesi
S Tiryaki, Ü Çeltik, C Eraslan, A Tekin, E Divarcı, A Çelik, O Ergün, G Özok, C Çallı, A Avanoğlu, İ Ulman
SS-10 Çocuklarda enürezis öngörüsü ve ilişkili faktörlerin tespitinde yapay zeka ve makine öğrenme tekniklerinin uygulanması
B Tokar, M Başkaya, Ö Çelik, F Çemrek, Ç Arslan Alıcı, A Açıkgöz
SS-11 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan aşırı aktif mesaneli çocuklarda trospium klorür ve transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi
FB Şimşek, F Beceren, F Beci, Hİ Tanrıverdi, C Taneli
SS-12 Spina bifidalı hastalarda renal hasarı tahmin mümkün müdür: saldırgan mesane parametreleri ile yeniden değerlendirme
A Tekin, S Tiryaki, H Çayırlı, İZ Arusoğlu, U Bağcı, E Altun, İ Ulman
SS-13 Rektum çapı mesane ve barsak disfonksiyonlarında ne kadar önemli?
MA Özen, MS Aygün, M Shabsog, M Taşdemir, I Bilge, E Eroğlu
SS-14 Çocuklarda dirençli aşırı aktif mesanenin üroflow/emg ile değerlendirilmesi ve son tanıları
C Taneli, Hİ Tanrıverdi, EN Akyol Önder, P Ertan, İ Özinan, A Genç, A Şencan, C Günşar, Ö Yılmaz
SS-15 Transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu aşırı aktif mesanesi olan epilepsi tanılı çocuklarda güvenilir bir alternatiftir
F Beceren, FB Şimşek, F Beci, Hİ Tanrıverdi, C Taneli
SS-16 Vücut kitle indeksinin, kontinan üriner diversiyon cerrahisi sonrasında ortaya çıkan komplikasyonların oranları üzerindeki etkisi.
İZ Arusoğlu, A Tekin, İ Ulman
SS-17 Üroflovmetri ve iki kanallı emg (perineal ve abdominal) yararlı ek bilgiler sağlar
F Beci, N Kavak Çelik, E Arslan, C Taneli, B Usta
SS-18 Çocuklarda kontinan kondüitler, Mitrofanoff ve Antegrad Kolonik Enama prosüdürleri: Cerrahi tercihler, komplikasyon ve uzun dönem sonuçları
T Abbasov, Ç Arslan Alıcı, B Tokar
SS-19 Disfonksiyonel işeme ve barsak disfonksiyonları ne kadar yakından ilişkilidir?
B Usta, Hİ Tanrıverdi, B Arıkbaşı, E Arslan, C Taneli
PANEL: TAŞ OLGULARI Emin Balkan 15:30 – 17:00 Harika Alpay, Ahsen Karagözlü Akgül, Mazhar Utangaç Üriner Taş Olguları

17:00 - 18:00 GENEL KURUL

20:00 GALA YEMEĞİ

 

24 Ekim 2021, Pazar

PROGRAM
MODERATÖR
SAAT
KONUŞMACI
KONU
POSTER OTURUMU 3 Ş. Kerem Özel, Sibel Tiryaki 08:00 – 09:00 Genel Pediatrik Üroloji
P-19 Holmium lazer ablasyonu ile tedavi edilen düğümlü üretral katetere bağlı üriner retansiyon olgusu
D Yayla, G Demirtaş, S Tağcı, B Karabulut, HT Tiryaki
P-20 Dev skrotal kese içerisinde multipl taş bulunan üretral fistül: nadir bir olgu sunumu
S Çal, S Teğin, M Azizoğlu, S Arslan, E Basuguy, B Aydoğdu, MH Okur
P-21 Ele gelmeyen testis olgularında testiküler kalıntıların histolojik incelemesi: On beş yıl sonra yeniden değerlendirme
AE Hakalmaz, T Rahimli, ZM Gökbuget, Ş Emre, M Eliçevik, H Emir, Y Söylet
P-22 Akut skrotum nedeniyle cerrahi eksplorasyon yapılan olguların değerlendirilmesi
G Özdemir, S Ural, S Arabul, G Karagüzel, BC Boneval, M Melikoğlu
P-23 Testis torsiyonunun gecikmiş tanı ve tedavisinin nedenleri
F Mehmetoğlu
P-24 İstisnai Bir Durum: Mesanede Kalem
ÜT Öztürk, S Tural Bozoğlu, G Şalcı, HS Yalçın Cömert, M İmamoğlu, H Sarıhan
DÜNÜN ÖZETİ 08:45 – 09:00 Sibel Tiryaki Kongre ikinci günü özeti
SERBEST BİLDİRİLER Canan Kocaoğlu 09:00 – 10:00 Serbest Bildiriler
SS-20 Posterior üretral valv klinik ve ürodinamik sonuçlarımız ; tek merkez 20 yıllık deneyim
B Türedi Sezer, M Uçar, A Karagözlü Akgül, MU Yılmaz, O Dönmez, ME Balkan, N Kılıç
SS-21 Üreteropelvik bileşke darlıklarının (upbd) postoperatif böbrek fonksiyonu ve morfolojik sonuçları: erken/geç cerrahi karşılaştırılması
T Pamuk, N Bıçakcı, B Yağız, Ü Bıçakcı
SS-22 Üreteropelvik darlık nedeniyle piyeloplasti yapılan hastalarımızda işeme sistoüretragrafi protokolümüz
D Yayla, G Demirtaş, S Tağcı, B Karabulut, HT Tiryaki
SS-23 Çocuklarda endoürolojik girişimlerde renal perfüzyonun “Near Infrared Spektroskopi” ile Değerlendirilmesi
S Şanal Baş, Ç Arslan Alıcı, H Turan, B Tokar
SS-24 Üreteroselde endoskopik dekompresyon sonrası ikincil cerrahi gereksinimini belirleyen faktörler nelerdir?
A Karagözlü Akgül, H Tuğtepe
SS-25 Çocuklarda pnömovezikoskopik politano-leadbetter üreteroneosistostomi; asıl tekniğin güncel bir yorumu
B Özbulut, BD Demirel, S Hancıoğlu, T Pamuk, Ü Bıçakcı, E Arıtürk, F Bernay, B Yağız
SS-26 Endoskopik vezikoüretral reflü (VUR) tedavisinden sonra her hastaya miksiyon sistoüretrografi (MSUG) gerekli mi?
A Karagözlü Akgül, A Canmemiş, MB Gür, H Tuğtepe
SS-27 Endoürolojik taş cerrahisi sonuçlarımız; tek merkez 7 yıllık deneyim
MU Yılmaz, B Türedi Sezer, MM Utanğaç, HM Ürekli, S Sağlam, A Parlak, ME Balkan, N Kılıç
10:00 - 10:20 Kahve Molası
PANEL: HİDRONEFROZ OLGULARI Haluk Emir 10:20 – 11:30 Önder Yavaşcan, Halil Tuğtepe, Murat Alkan Hidronefroz Olguları
KONGRE KAPANIŞI Abdurrahman Önen 11:30 - 12:00 Peduro Yönetim Kurulu Kongre Kapanışı – Dilek – Temenniler

© 2021 PEDURO